Сервіс швидких ремонтів
+38 067 440 75 10 Залишити заявку

Договір публічної оферти

(публічний договір)

Цей Договір є публічною офертою (згідно зі ст. 633, 641 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови замовлення, надання та прийняття послуг (робіт), що пропонуються на сайті https://panremont.ua/uk/.

Умови цього договору адресовані необмеженому колу осіб та однакові для всіх відвідувачів сайту https://panremont.ua/uk/, які мають намір замовити певні послуги та/або роботи. Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, що бажають скористатися послугою та замовити роботи.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти є факт натискання на посилання «Я згоден з умовами договору оферти», «Надаю свою згоду на обробку персональних даних», «Залишити заявку», «Замовити пакет»» або «Надіслати».

 1. Загальні умови
 • За даним договором публічної оферти Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Ремонт» – пропонує необмеженому колу осіб укласти даний Договір публічної оферти, який визначає особливості та умови замовлення послуг (виконання робіт) з дизайну та/або ремонту квартир, приміщень тощо.
 • У разі прийняття умов цього Договору (публічної оферти), фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що здійснює акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом є оформлення замовлення на умовах цього Договору.
 1. Терміни та визначення
 • Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти публічний договір про надання послуг (виконання робіт) з дизайну та/або ремонту квартир, приміщень тощо, на умовах, що викладені у даному Договорі.
 • Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
 • Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Пан Ремонт», надає послуги (виконує роботи) визначені даним Договором, інформація про які розміщена на веб-сторінці Виконавця за посиланням https://panremont.ua/uk/.
 • Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://panremont.ua/uk/, яка є основним джерелом інформування Замовника та/або може бути використана Замовником для замовлення послуг Виконавця.
 • Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, який здійснив замовлення на сайті https://panremont.ua/uk/.
 • Послуги (роботи) – послуги з ремонту та/або ремонтні роботи, які включають узгоджені Сторонами види робіт в залежності від умов Заявки Замовника.
 • Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
 • Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Наданням згоди на обробку персональних даних є факт натискання на посилання «Надаю свою згоду на обробку персональних даних».
 1. Предмет договору
 • Виконавець зобов’язується надати послуги (виконати роботи) з ремонту приміщень відповідно заявки Замовника, а Замовник, прийняти та оплатити надані послуги (виконані роботи) відповідно до умов даного Договору та інформації, що викладена на сайті Виконавця.
 • Даний договір визначає особливості надання послуг (виконання робіт) Виконавцем, прийняття та сплату послуг Замовником, а саме:
   1. добровільний вибір Замовником виду послуг (робіт) відповідно до інформації, наданої на сайті Виконавця;
   2. оплата Замовником послуг відповідно до умов Договору;
   3. надання послуг (виконання робіт) Виконавцем відповідно до умов договору;
   4. прийняття наданих послуг (виконаних робіт) Замовником.
 1. Порядок дій за Договором
 • Сторони узгодили наступний порядок дій за даним Договором:
   1. Надання Замовником Заявки на надання послуг (виконання робіт).
   2. Надання Замовником інформації та документів, необхідних для виконання Виконавцем своїх зобов’язань.
   3. Візуальний огляд Виконавцем приміщення, в якому будуть проводитися ремонтні роботи.
   4. Розробка Виконавцем дизайн-проекту на підставі отриманої Заявки.
   5. Узгодження Сторонами дизайн-проекту.
   6. Підготовка візуалізації проекту за бажанням Замовника.
   7. Оплата Замовником передоплати у розмірі 40% від загальної вартості послуг (робіт).
   8. Надання послуг (виконання робіт) Виконавцем у строки, узгоджені Сторонами.
   9. Приймання наданих послуг (виконаних робіт) за актом приймання-передачі.
 1. Порядок оформлення Заявки
 • Замовник самостійно подає Заявку на надання послуг (виконання робіт) на сайті Виконавця.
 • Замовник може замовити готові пакети послуг з фіксованою вартістю за посиланням https://panremont.ua/uk/price/ або індивідуальний пакет, розроблений в залежності від потреб Замовника.
 1. Вартість та порядок оплати замовлених послуг (робіт)
 • Загальна вартість послуг (робіт) визначається у узгодженому сторонами дизайн-проекті та/або виставленому Виконавцем рахунку.
 • Замовник сплачує передоплату в розмірі 40% від загальної вартості послуг (робіт) узгодженої Сторонами.
 • Датою оплаті вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, вказаний в рахунку.
 1. Порядок надання послуги (виконання робіт)
 • Виконавець надає послуги (виконує роботи) відповідно до інформації на сайті, заявки Замовника та розробленого дизайн-проекту.
 • Інформація про пакет послуг та робіт викладена на сайті Виконавця за посиланням https://panremont.ua/uk/price/.
 • Виконавець виконує роботи своїми силами, виключно зі свого матеріалу та з використанням власного обладнання.
 • Строки надання послуг (виконання робіт) узгоджуються сторонами в дизайн-проекті.
 • Виконавець приступає до надання послуг (виконання робіт) протягом десяти календарних днів після отримання передоплати від Замовника, у розмірі відповідно до умов даного Договору, якщо інше не вказано у дизайн-проекті та/або рахунку.
 1. Права та обов’язки Замовника
 • Замовник має право:
 • Вимагати від Виконавця виконання умов договору.
 • На відшкодування збитків, завданих йому невиконанням чи неналежним виконанням Виконавцем умов Договору.
 • У будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність Виконавця.
 • Вимагати безоплатного усунення недоліків, які виникли в результаті допущення Виконавцем порушень.
 • Замовник зобов’язується:
 • Надати Виконавцю повну інформацію та документи, що необхідні для виконання робіт Виконавцем.
 • Прийняти узгоджені Сторонами послуги (роботи) та підписати Акт приймання-передачі виконаних робіт.
 • Оплатити вартість послуг (робіт) у розмірі та на умовах, визначених цим Договором.
 1. Права та обов’язки Виконавця
 • Виконавець має право:
 • Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.
 • На отримання від Замовника повної інформації та необхідних документів для виконання своїх зобов’язань за Договором.
 • На відшкодування збитків, завданих йому Замовником невиконанням чи неналежним виконанням умов Договору.
 • Залучити до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за кінцевий результат. У цьому разі Виконавець виступає перед Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник.
 • Не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити, якщо Замовник не виконав свої зобов’язання щодо передоплати, або не надав допуск до приміщення і цим створив неможливість виконання умов Договору Виконавцем.
 • Виконавець зобов’язується:
 • Надати послуги (виконати роботи) та передати виконані роботи Замовнику в термін, який визначається у дизайн-проекті.
 • У будь-який час надавати за бажанням Замовника інформацію про хід і якість роботи.
 • Скласти та підписати двосторонній Акт приймання-передачі виконаних робіт у строки, визначені договором.
 • Усувати виявлені Замовником недоліки у строк, узгоджений Сторонами, у разі, якщо виявлені недоліки виникли з вини Виконавця.
 • Забезпечити якість надання послуг (виконання робіт) з дотриманням всіх чинних законодавчих актів України, державних норм і правил.
 1. Відповідальність Сторін
 • Претензії, які можуть виникнути на підставі цього Договору, регулюються відповідно до чинного законодавства України.
 • Виконавець не несе відповідальності за:
   1. недостовірність даних, наданих Замовником, що призвело до неможливості надання послуг (виконання робіт) та/або їх неналежного надання (виконання) відповідно до умов Договору;
   2. порушення строків надання послуг (виконання робіт) у зв’язку з настанням обставин непереборної сили (форс-мажору). При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання Виконавцем своїх зобов’язань по цьому Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, урядових заборон, блокади, військових дій, терактів або інших незалежних від Виконавця обставин, термін виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки
 1. Порядок вирішення спорів
 • Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між сторонами із умов цього Договору, або в зв’язку з ним (при його укладенні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, тлумаченні і та ін.), вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір (розбіжність) між сторонами неможливо вирішити шляхом переговорів, то такий спір (розбіжність) вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
 1. Заключні положення
 • Замовник підтверджує, що отримав достатню інформацію про види послуг та робіт, передбачених Договором, та умови їх надання та виконання.
 • Замовник підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.
 • Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Замовника при оформлені Заявки, укладанні Договору або в ході його виконання.
 • Замовник надає згоду на обробку персональних даних Виконавцем, як володільцю бази персональних даних, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, майнових, економічних та інших договірних відносин.
 • Замовник підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Виконавця з правом на власний розсуд визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування та призначення, з правом на поширення та передачу персональних даних та відомостей про Замовника серед працівників Виконавця та контрагентів Виконавця. Замовник також підтверджує та погоджується з тим що його повідомлено про включення інформації про нього та одержаної в ході виконання Договору до бази персональних даних Виконавця, про мету збору та обробки персональних даних, про його права, визначені ЗУ “Про захист персональних даних”, а також про осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.
 • Замовник цим також надає згоду та право Виконавцю повідомляти його шляхом здійснення телефонних дзвінків, надсилання sms-повідомлень, письмових повідомлень на e-mail, а також іншими можливими способами про про послуги, які надаються Виконавцем тощо, а також проводити опитування, пропонувати послуги тощо.
 • Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
 • Внесені зміни, розповсюджуються на всіх Замовників, які подають Заявку на отримання послуг (виконання робіт) після розміщення даних змін на сайті Виконавця.
 • Інформація про Виконавця та засоби зв’язку з ним розміщені на сайті Виконавця за посиланням https://panremont.ua/uk/kontakty/.
Може все-таки в шоурум?
Доторкнутися до матеріалов використовуваних нами в ремонті!